Zápis do 1.ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku

 

Zápis dětí do 1. ročníku probíhá ve dvou dnech v období od 1. dubna do 30. dubna (záložka AKTUALITY) v budově základní školy SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42, 779 00 Olomouc.

Vzdělávání v 1. ročníku probíhá podle vzdělávacího programu:

 • Školní vzdělávací program ZV.

Popřípadě:

 • Školní vzdělávací program SVV.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést s sebou :

 • rodný list dítěte,
 • žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání,
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • občanský průkaz.

 

Kritéria pro přijetí dětí do prvních tříd ZŠ :

 1. připravenost dítěte na školní docházku – školní zralost,
 2. dítě s primárně zrakovým postižením, jehož vymezení potřebné míry podpory z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb musí jasně vyplývat z doporučení školského poradenského zařízení,
 3. dítě s primárně zrakovým postižením a možným souběhem dalších postižení (SPU , řečové poruchy, PAS,…),
 4. dítě s jiným zdravotním postižením, které nenaruší výchovně vzdělávací proces zrakově postižených žáků,
 5. dítě se zdravotním znevýhodněním (dle vyhl. 27/2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění),
 6. trvalé bydliště žáka v Olomouckém kraji, případně z vážných důvodů v ostatních krajích ČR,
 7. pořadí podané žádosti o přijetí zákonným zástupcem dítěte a výše povoleného počtu žáků.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole nebo na webových stránkách školy.

 

Škola žákům se SVP nabízí:

 • nácvik chůze s bílou holí – prostorovou orientaci a samostatný pohyb (POSP) v rámci individuální výuky po trasách v budově školy, cvičném hřišti POSP a v blízkém okolí školy,

 • tyflopedickou péči pro těžce zrakově postižené žáky (ITP) – smyslová stimulace, základy sebeobsluhy, Braillovo písmo, psaní na Pichtově psacím stroji, práce s počítačem a jinými elektronickými pomůckami, nácvik využití kompenzačních pomůcek,

 • reedukaci – náprava specifických poruch učení v rámci výuky, která probíhá skupinově,

 • logopedická péče žáků s vadami řeči (ILP) probíhá v rámci výuky na 1. stupni,

 • pleoptická cvičení a zrakový trénink pod vedením zkušené zdravotní sestry zaměřené na rozvoj zrakového vnímání, u tupozrakosti se jedná o zlepšení zrakové ostrosti, u šilhání o zlepšení postavení očí a obnovení binokulární funkce prostorového vidění, během cvičení si tak dítě zvyká na brýle i okluzor,

 • služby školní zdravotní sestry, které poskytují žákům i rodičům pomoc při zajišťování např. medikace žáků, zdravotního režimu žáků.

 

Co by mělo dítě umět, před nástupem do 1. ročníku :

 • Znát své jméno, příjmení, věk, bydliště.

 • Správně vyslovovat všechny hlásky.

 • Držet správně tužku (mezi ukazováčkem a palcem s oporou o prostředníček).

 • Znát všechny základní barvy (i doplňkové a odstíny).

 • Vyřídit jednoduchý vzkaz.

 • Soustředit se na zadanou činnost a pracovat samostatně alespoň 20 minut.

 • Zarecitovat básničku, zazpívat písničku, reprodukovat krátkou pohádku nebo příběh.

 • Vyprávět o obrázku.

 • Znát časové vztahy (dny v týdnu, měsíce, roční období).

 • Hrát jednoduché hry a dodržovat jejich pravidla.

 • Počítat vzestupnou řadou po jedné nejméně do deseti.

 • Porovnávat méně – více.

 • Seřadit pět prvků podle velikosti.

 • Poznat a roztřídit základní tvary (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec).

 • Znát pojmy – nad, pod, vedla, uprostřed, nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední, …

 • Nakreslit úplnou lidskou postavu (všechny základní části a detaily – uši, nos, ústa, oči, správný počet prstů.

 • Vystřihovat jednoduché tvary.

 • Poskládat obrázek z několika částí.

 • Samostatně se obléknout a svléknout, zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky.

 • Dodržovat základní pravidla hygieny.

 • Správně držet a používat příbor.

 • Umět pozdravit, požádat a poděkovat.