Zápis do 1.ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku probíhá ve dvou dnech v období od 1. dubna do 30. dubna (záložka AKTUALITY) v budově základní školy SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42, 779 00 Olomouc.

Vzdělávání v 1. ročníku probíhá podle vzdělávacího programu:

 • Školní vzdělávací program ZV.

Popřípadě:

 • Školní vzdělávací program SVV.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem a je nutné přinést s sebou :

 • rodný list dítěte,
 • žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání,
 • doporučení školského poradenského zařízení,
 • občanský průkaz.

Kritéria pro přijetí dětí do prvních tříd ZŠ :

 • připravenost dítěte na školní docházku – školní zralost,
 • dítě se speciálně vzdělávacími potřebami, jehož vymezení potřebné míry podpory z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb musí jasně vyplývat z doporučení školského poradenského zařízení,
 • speciálně vzdělávací potřeby dítěte musí odpovídat druhu znevýhodnění uvedeného v §16 odst. 9 zákona, pro který je 1. třída v daném roce otevřena,
 • trvalé bydliště žáka v Olomouckém kraji, případně z vážných důvodů v ostatních krajích ČR,
 • pořadí podané žádosti o přijetí zákonným zástupcem dítěte a výše povoleného počtu žáků.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole nebo na webových stránkách školy.

 

Co by mělo dítě umět, před nástupem do 1. ročníku :

 • Znát své jméno, příjmení, věk, bydliště.

 • Správně vyslovovat všechny hlásky.

 • Držet správně tužku (mezi ukazováčkem a palcem s oporou o prostředníček).

 • Znát všechny základní barvy (i doplňkové a odstíny).

 • Vyřídit jednoduchý vzkaz.

 • Soustředit se na zadanou činnost a pracovat samostatně alespoň 20 minut.

 • Zarecitovat básničku, zazpívat písničku, reprodukovat krátkou pohádku nebo příběh.

 • Vyprávět o obrázku.

 • Znát časové vztahy (dny v týdnu, měsíce, roční období).

 • Hrát jednoduché hry a dodržovat jejich pravidla.

 • Počítat vzestupnou řadou po jedné nejméně do deseti.

 • Porovnávat méně – více.

 • Seřadit pět prvků podle velikosti.

 • Poznat a roztřídit základní tvary (kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec).

 • Znát pojmy – nad, pod, vedla, uprostřed, nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední, …

 • Nakreslit úplnou lidskou postavu (všechny základní části a detaily – uši, nos, ústa, oči, správný počet prstů.

 • Vystřihovat jednoduché tvary.

 • Poskládat obrázek z několika částí.

 • Samostatně se obléknout a svléknout, zapínat knoflíky, zavazovat tkaničky.

 • Dodržovat základní pravidla hygieny.

 • Správně držet a používat příbor.

 • Umět pozdravit, požádat a poděkovat.