Speciální výuka

Ortoptika

Termín ortoptika pochází z řeckých slov orthos = rovný a optikos = oční. Je to snaha o obnovení porušeného jednoduchého binokulárního vidění, jak v motorické, tak v senzorické složce.

 

V prvé řadě je třeba každé dítě ortopticky vyšetřit (zraková ostrost, zakrývací test, zkouška motility aj.), a tím potvrdit či vyvrátit poruchy vedoucí k ortoptické léčbě. V případě pozitivní diagnózy je koncipován postup léčby, která je odvislá od stupně binokulárního vidění a věku dítěte. Důležitá je zejména motivace dítěte pro snadnější spolupráci a účinnou léčbu. Jednotlivá cvičení praktikují děti s nasazenou brýlovou korekcí. Na přístrojích se za dohledu ortoptistek postupně realizuje:

Postup ortoptického cvičení

 • odtlumování a cvičení superpozice
 • nácvik fúze
 • cvičení šířky fúze
 • cvičení stereopse
 • cvičení pohyblivosti
 • cvičení konvergence
 • nácvik správného vztahu akomodace a konvergence

Výuka POSP

Prostorová orientace a samostatný pohyb je nedílnou součástí výchovy a vzdělávání těžce zrakově postižených žáků.

Cílem tohoto předmětu je dosažení co nejvyššího stupně mobility a samostatnosti odpovídajícího individuálním schopnostem každého zrakově postiženého žáka. Výuka předmětu probíhá ve dvou rovinách: jako samostatný předmět shodného názvu, který je zařazen do skupiny předmětů a jako integrální součást běžné činnosti ve všech vyučovacích předmětech při vyučování, ale i mimo něj.

Výuka reedukace

Věnujeme se i žákům s poruchami učení v rámci vyučovací hodiny nebo v rámci pedagogické intervence.

Reedukace je označení takových speciálně-pedagogických metod, které rozvíjejí nebo upravují porušené funkce a činnosti. Vztahují se též na odstraňování poruch čtení, psaní a počítání, jsou-li též podmíněny funkčními vadami analyzátorů. Do hodin jsou žákům s  dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií zařazeny i cviky na rozvoj jemné motoriky. Pomocí různých metod rozvíjejí u dětí sluchovou analýzu, syntézu a zrakové vnímání.

Reedukace vyžaduje spolupráci nejen dítěte samotného, ale i jeho rodičů a učitelů. Účinný postup předpokládá znalost vyučovacích metod, provedení pedagogické diagnostiky, ze které se vyvodí závěry pro praxi, a znalost speciálních reedukačních postupů.

Hra na hudební nástroj

Na naší škole probíhá individuální výuka na hudební nástroje pod vedením kvalifikovaných učitelů, kteří mají vztah nejen k hudbě, ale i k dětem a učí je tak, aby je hra nástroj bavila a neodradila od dalšího rozvoje v tomto směru. Výuka probíhá po vyučování.

Škola nabízí tyto možnosti:

 • Hra na zobcovou flétnu, která je zařazena i do povinné výuky v 1. třídě. Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutelných hudebních nástrojů, mohou na ní proto hrát už děti v předškolním věku. Získávají přitom základy pro další hudební vývoj, rozvíjí své hudební cítění, naučí se hravou formou základy hudební nauky, a také se při hře naučí lépe ovládat svůj dech, cvičí si kapacitu plic a pročišťují dýchací cesty. Při hraní v kolektivu navíc rozvíjí své schopnosti spolupráce a empatie.
 • Hra na klavír
 • Hra na klávesy
 • Hra na flétnu – zobcovou, příčnou
 • Hra na kytaru
 • Hra na bicí

Výuka na hudební nástroje je zcela ZDARMA.