Projekty

Místní akční plánování v Olomouci

„Naše škola/školka je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola/školka se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pre/gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).“

 

Šance pro děti

Centra kolegiální podpory v rámci projektu Šance pro děti se SVP

Cílovou skupinou aktivity jsou pracovníci škol a školských zařízení – pedagogové.

Hlavním cílem aktivity je proškolení a předání praktických zkušeností a dovedností pedagogickým pracovníkům běžných škol vzdělávající integrované zrakově postižené žáky v oblasti tyflopedie s využitím základních metodik vzdělávání a kompenzačních pomůcek. Předávání takovýchto zkušeností a dovedností bude probíhat prostřednictvím Center kolegiální podpory, jejichž budování je předmětem této aktivity.

Stěžejním cílem aktivity je připravit pedagogické pracovníky běžných škol na vzdělávání zrakově postižený žáků na úrovni blížící se profesionální úrovni speciálního pedagoga

Aktivita je zaměřena primárně pro pedagogické pracovníky 1. a 2. stupně ZŠ.

V rámci Center kolegiální podpory budou cílem aktivity mimo jiné:

  • příprava zaměřená na poznání podmínek a zásad vzdělávání heterogenní skupiny žáků

  • realizace konkrétních specifických aktivit, činností a metod práce, které žáka maximálně podpoří v jeho rozvoji

  • předávání zkušeností dobré praxe

  • šíření pracovních materiálů

  • navazování vzájemných pracovních vztahů

  • aktivní seberealizace pedagogů

     

Aktivita bude realizována ve dvou letech, resp. ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019, konkrétněji viz příloha projektu – harmonogram klíčových aktivit.

Image

Image

 

Projekt E-books II pro nevidomé a slabozraké žáky

Naše škola jako partner tohoto přínosného projektu s firmou BRAILCOM, o.p.s. se věnuje problematice zrakově hendikepovaných žáků, kteří budou moci používat stejné učebnice jako ostatní žáci ve třídě. Zvolí si formu (e-book, internet, bodové písmo), která bude nejlépe vyhovovat jejich možnostem a charakteru postižení. U nevidomých žáků projekt umožní výrazně využívat bodové písmo, což zvýší základní jazykovou gramotnost jak v češtině, tak v cizím jazyku. Slabozrací žáci si na počítači budou moci text zvětšovat dle potřeby, měnit barevné kombinace textu a pozadí, ovlivňovat délku řádku apod. Nevidomí budou mít k dispozici hlasový výstup nebo převod do bodového písma prostým pohybem kurzoru po textu. Projekty jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Image

 

Projekt Olomoucká šance pro nevidomé žáky ve spolupráci s Brailcom o.p.s.

Jako partneři tohoto zajímavého projektu s firmou BRAILCOM se věnujeme problematice zpřístupňujícího softwaru, který umožňuje nevidomým a slabozrakým lidem používat počítač jako silnou kompenzační pomůcku. Díky těmto technologiím postižené žáky lépe zapojujeme do výukových aktivit v rámci třídního kolektivu.

Projekt řeší širokou paletu problémů jako uživatelská rozhraní s řečovou asistencí, systémy řečové syntézy, vylepšení zpřístupnění existujících aplikací, vývoj specializovaných aplikací pro nevidomé a slabozraké a vzdělávání s pomocí počítače.

Realizace projektu probíhá v období 2010 – 2012.

Image

 

Projekt EU peníze školám “Učíme se nově”

Od 1. září 2011 probíhá na naší škole projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Zaměření projektů základních škol v oblasti podpory 1.4, jehož cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací. Projekt vychází ze školního vzdělávacího programu, který je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP ZP a které tvoří jeho základní dlouhodobý záměr.

Úkolem projektu je zvýšit zájem žáků a pedagogů o výuku zaměřenou na rozvoj:

1) čtenářské a informační gramotnosti v českém jazyce a rodinné výchově,

2) využívání ICT ve fyzice a chemii,

3) přírodních věd v zeměpise a fyzice.

Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit a individuální přístup k žákům s rozdílnými vzdělávacími potřebami. ZŠ zpracovala v rámci šablony I/2 Pomůcky pro 7. a 8.ročník Rodinné výchovy a pro 1. stupeň Čtení s porozuměním, III/2 DUMy pro: 8. a 9. Chemie, 8. ročník Fyzika, V/2 pomůcky pro 7. a 8. ročník Zeměpis a pro 6. a 7. ročník Fyzika; e-mailový kontakt na autora spec.skola@zrakol.cz, který na požádání poskytne pomůcky a DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR. K 30. 4. 2013 byl projekt ukončen.

Image