Přestup žáka

Podmínky přestupu a převedení žáka základní školy do jiné školy

Mají-li zákonní zástupci zájem umístit dítě do naší základní školy, doporučujeme se telefonicky informovat o naplněnosti třídy a o dalších specifických podmínkách přijetí u zástupce ředitele pro ZŠ.

Přijetí žáka je možné v průběhu školního roku do všech ročníků na základě podání Žádosti o přestup žáka z jiné školy a splnění níže uvedených podmínek:

  • doporučení speciálně pedagogického zařízení (PPP nebo SPC),
  • zpráva od odborného lékaře.

Legislativa

Přestup a převedení žáka základní školy do jiné základní školy se řídí ustanovením § 49 školského zákona.

§ 49

  1. O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
  2. Ředitel školy může převést žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka. Ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o organizačních změnách, které ve spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou nastat.
  3. Při přestupu nebo převedení žáka podle odstavců 1 a 2 vytvoří základní škola, do níž žák přestoupil nebo byl převeden, podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.