Školní družina a školní klub

Školní družina

a školní klub

Školní družina nabízí dvě moderně vybavené oddělení.

Zabezpečuje žákům náplň volného času v době před školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru do jaké činnosti se zapojí. Činnost školní družiny se řídí vlastním Školním výchovně vzdělávacím programem.

Provoz školní družiny a školního klubu

Změny v provozu možné.

Vychovatelé:

Školní družina 1  – Mgr. Julie Gregorková

Školní družina 2 – Mgr. Miloš Dobeš

Školní klub – Alena Soukeníková

 
Ranní družina                            6.30 – 7.40 (denně) – příchod nejpozději do 7.30 
  

Odpolední družina 1               11.40  – 16.00 (denně)

Odpolední družina 2               12.35 – 17.00 (po, út, st, čt), 12.35 – 16.30 (pá)

 
  
Školní klub                                 14.00 – 15.30 (po, út, st, čt), 14.00 – 15.00 (pá) 
  
Školní družina                           1. – 5. ročník 
  
Školní klub                                 6. – 9. ročník

Denní režim školní družiny

06:30 – 07:40Individuální, rekreační a odpočinková činnost
11:30 – 12:00Oběd
12:00 – 14:00Odpočinková a zájmová činnost
 • hry v hernách
 • četba
 • hra na hudební nástroje
 • výtvarná činnost
 • školní kuchyňka
14:00 – 15:00
 • pobyt venku
 • soutěže a hry na hřišti nebo tělocvičně
 • vycházka
15:00 – 17:00
 • individuální činnost dětí
 • hry
 • příprava na vyučování

Vnitřní řád

školní družiny

1. Kritéria přijetí

 

 • Věk dítěte.

 • Internátní dítě.

 • Zaměstnanost rodičů, mateřská dovolená.

 • Míra postižení.

 • Dopravní obslužnost.

 • Schopnost sebeobsluhy.

   

  2. Způsob přihlášení a odhlášení

 • Řádně vyplněný a podepsaný zápisní lístek.

 • O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy.

 • Odhlásit dítě je možné jen na základě písemného vyjádření zákonného zástupce.

   

  3. Provoz školní družiny

 • Ranní družina – 6,30 – 7,40 hod. (příchod nejpozději do 7,30 ), odpolední družina 1 – 11,40 – 16,00 hod. a odpolední družina 2 – 12,35 – 17,00 hod. (pá do 16,30).

 • Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději 5 minut před ukončením provozu ŠD.

 • Z organizačních důvodů si své dítě mohou rodiče vyzvednout ve 13,00, 14,00 hod nebo po 15,00 hod.

 • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě ze ŠD1 do 16,00 hod., ze ŠD2 do 17.00 bude dítě umístěno na internátě – kromě pátku.

 • Změny příchodu a odchodu dítěte do ŠD je nutné domluvit osobně nebo písemně se skupinovou vychovatelkou.

 • Pokud dítě odchází ze ŠD mimořádně samo nebo v jiný než určený čas, jsou rodiče povinni to předem osobně nebo písemně sdělit vychovateli/lce.

 • Dítě ze ŠD nelze uvolnit prostřednictvím telefonu nebo e-mailem.

 • Dítě si vyzvedávají rodiče a jimi pověřené osoby na základě písemného zmocnění.

 • Na přání rodičů je možné, aby si dítě vypracovalo samostatně domácí úkol ve školní družině.

 • Rodiče zajistí pravidelné docházení do ŠD dle příchodů a odchodů v zápisním lístku.

   

  4. Oblečení

 • Rodiče zodpovídají za vhodné oblečení a obuv svého dítěte ve školní družině (pobyt venku, v tělocvičně, herně, …).

 • V případě, že dítě nemá vhodné oblečení (např. na výtvarnou činnost), vychovatelka nezodpovídá za případné znečištění nebo zničení.

 • Děti by měly mít své oblečení označeno.

   

  5. Informace o dětech

 • S vychovatelem/vychovatelkou je možno hovořit vždy při příchodech a odchodech dětí.

 • Informace o činnosti školní družiny jsou rodičům podávány na třídních schůzkách nebo ústně dle aktuální situace.

   

  6. Stravné (tel. 581 580 909)

 • Odhlašování stravy se provádí do 13,00 hod před dnem, který chce rodič odhlásit

 • Stravné jsou rodiče povinni přihlásit a odhlásit sami u vedoucí školní jídelny, platba se provádí v hotovosti.

   

  7. Ostatní

 • Rodiče přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 40,- Kč na měsíc.

 • Příspěvky je nutné platit pololetně a předem (nejpozději do 5. prac. dne v září a únoru). V případě přihlášení dítěte během roku se platí poměrná částka. V případě odhlášení dítěte během roku se zaplacená částka nevrací.

 • Příspěvek na školní družinu je možno platit bezhotovostně na účet č. 34435811/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol – jméno dítěte.

 • Školní družina neručí za ztrátu nebo poškození cenných věcí (mobilní telefony, zlaté řetízky, vlastní hračky, apod.).

 • Z hygienických důvodů nemají rodiče přístup do herny školní družiny.

 • Pitný režim zajišťují vychovatelé ŠD.

   

  8. Práva žáků

 • Podílet se na plánování volného času.

 • Účastnit se akcí pořádaných školní družinou, školním klubem a internátem.

 • Je možné využívat schránku důvěry ve vstupních prostorách školy.

 • Využívat tělocvičnu, knihovnu, cvičnou kuchyňku a všechna další zařízení určená žákům naší školy.

 • Děti jsou školním řádem chráněny před diskriminací, nepřátelskými jevy a násilím.

   

  9. Povinnosti žáků

 • Dodržovat vnitřní řád, režim dne a řídit se pokyny vychovatelů.

 • Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární předpisy.

 • Chránit majetek školy. Všechny škody vzniklé nešetrným zacházením a způsobené úmyslně hradí rodiče dětí.

 • Hlásit aktuální zdravotní stav a jiné změny.

 • Šetřit elektrickou energií a vodou.

 • Okamžitě hlásit všechny závady.

 • Dodržovat zásady slušného chování.

   

  10. Je zakázáno

 • Používat jakékoliv elektrické spotřebiče.

 • Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu.

 • Otvírat okna nebo s nimi manipulovat. Větrání zajistí pedagogický dozor.

 • Kouřit, požívat a uchovávat alkohol, drogy, omamné a zdraví škodlivé látky.

 • Přechovávat jakékoliv zbraně.

 • Poškozovat zařízení ŠD.

 • Přemísťovat inventář bez vědomí pedagogického dozoru.

 • V prostorách ŠD házet míčem a různými předměty.

 

11. Dokumentace

 • Zápisní lístek.

 • Přehled výchovně vzdělávací práce.

 • Docházkový sešit.

 

12. Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Žáci jsou v souladu se školním řádem seznámeni s bezpečnostními předpisy při pobytu ve škole, ŠD, ŠK a na internátě.

 • Školní družina vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

 • Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve ŠD a na akcích, které pořádá, odpovídá vychovatel/ka.

 • Žáci se ve ŠD chovají tak, aby nenarušovali výchovně vzdělávací proces a neohrožovali zdraví své a svých spolužáků.

Vnitřní řád

školního klubu

1. Kritéria přijetí

 • Věk dítěte.
 • Internátní dítě.

 • Zaměstnanost rodičů, mateřská dovolená.

 • Míra postižení.

 • Dopravní obslužnost.

 • Schopnost sebeobsluhy.

Školní klub je určen pro žáky 2. stupně (z rozhodnutí ředitele školy mohou ŠK navštěvovat i žáci 3. , 4. a 5. třídy).

2. Způsob přihlášení a odhlášení

 • Řádně vyplněný a podepsaný zápisní lístek.

 • O přijetí rozhoduje ředitel školy.

 • Odhlásit dítě je možné jen na základě písemného vyjádření zákonného zástupce.

3. Provoz školního klubu

 • Provoz místnosti ŠK je od 14,00 do 15,30, v pátek do 15,00.

 • Provoz ŠK navazuje na rozvrh vyučování.

 • Pokud si rodiče nevyzvednou dítě ze ŠK včas bude dítě umístěno ve ŠD2 nebo na internátě (kromě pátku).

 • Doba pobytu žáka ve ŠK se řídí údaji v zápisním lístku. Změny příchodu a odchodu dítěte do ŠK jsou nutné domluvit osobně nebo písemně se skupinovou vychovatelkou.

 • Pokud dítě odchází ze ŠK mimořádně samo nebo v jiný než určený čas, jsou rodiče povinni to osobně nebo písemně sdělit předem.

 • Dítě ze ŠK nelze uvolnit prostřednictvím telefonu a e-mailu.

 • Příchod a odchod se zapisuje do docházkového sešitu. Docházka do ŠK nemusí být pravidelná.

 • Škola má právo žáka vyloučit ze ŠK:

  • Pokud v řádném termínu nezaplatí příspěvek.

  • Pokud bude poškozovat zařízení místnosti a školy.

  • Pokud nebude dodržovat vnitřní řád školního klubu.

4. Podmínky úplaty

 • Rodiče přispívají na provoz ŠK podle §123 školského zákona a § 13 vyhlášky č. 74/2005 Sb. příspěvkem 40,- Kč na měsíc. Příspěvky je nutné platit předem a pololetně (nejpozději do 5. prac. dne v září a únoru). V případě přihlášení dítěte během roku se platí poměrná částka. V případě odhlášení dítěte během roku se zaplacená částka nevrací.

 • Příspěvek na ŠK je možno platit bezhotovostně na účet č. 34435811/0100 nebo složenkou. Variabilní symbol – jméno dítěte.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Žáci jsou v souladu se školním řádem seznámeni s bezpečnostními předpisy při pobytu ve škole, ŠD, ŠK a na internátě.

 • Školní klub vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

 • Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve ŠK a na akcích, které pořádá, odpovídá vychovatel/ka.

 • Žáci se ve ŠK chovají tak, aby nenarušovali výchovně vzdělávací proces a neohrožovali zdraví své a svých spolužáků.

6. Dokumentace

 • Zápisní lístek.

 • Docházkový sešit.

Kontakty

jméno funkce tel. e-mail
Mgr. Julie Gregorková vychovatelka ŠD1 581 580 910, 774 129 342

j.gregorkova@vejdovskeho.cz

druzinatomkova@vejdovskeho.cz

Mgr. Miloš Dobeš vychovatel ŠD2 581 580 902, 774 129 343

m.dobes@vejdovskeho.cz

druzinatomkova@vejdovskeho.cz

Alena Soukeníková

vychovatelka ŠK 581 580 905, 778 442 431

a.soukenikova@vejdovskeho.cz

internattomkova@vejdovskeho.cz

Školní družina

Tomkova

Adresa

Tomkova 42
Olomouc 779 00
Česká republika
telefon.: 581 580 910
mobil.: 774 129 342
fax: 585 119 034