9.Ročník

9. A

Česky jazyk

1. Mluvnice

– Skloňování přídavných jmen tvrdých (vzor mladý) a měkkých (vzor jarní)

– Koncovky přídavných jmen, Shoda přídavného jména s podstatným jménem

– Věta, základní skladební dvojice

2. Sloh

– Vypravování podle osnovy

– Sestavení pozvánky, krátký projev

– Orientace v jízdním řádu, poštovní poukázka

Anglický jazyk

– Problémy mládeže – drugs, to bully, addiction

– Příkazy a zákazy (Do your homework, Write! Be quiet! Be careful!/ Don’t sleep! Don’t talk!, …

– Přídavná jména spojená s pocity a náladou (afraid, angry, sad, happy, bored, excited, fascinated, scared, surprised, tired, ill, stressed, worried, full, lonely, nasty).

– Speaking: How are you? How do you feel? Are you oki?

Matematika

1. Aritmetika

– Řešení jednoduchých úloh z praxe (především s procenty)

– Úrok, úroková míra, zisk

2. Geometrie

– Převody jednotek objemu

– Objem krychle a kvádru

Dějepis – 9. ročník

– Opakování – K. Gottwald, převrat v roce 1948 (viz zápis)

– Období stalinizmus, život v socialistickém státě (uč. str. 47 – 50)

– A. Dubček, rok 1968 – okupace sovětskou armádou (uč. str. 53 – 58)

Fyzika

– Elektrická energie, dynamo, generátor a transformátor

– Elektrárny

Zeměpis

Březen – Afrika – celkový přehled

– Severní Afrika, Tropická Afrika

– Jižní Afrika

– Severní Amerika – celkový přehled, Kanada

 

Duben – USA

– Střední Amerika

9. B

Plán IX. B Mgr. Obšilová

Plány pro předměty: ČJ, M, OV, Z, F, AJ, P

 

1. Český jazyk:

a. Mluvnice:

i. opakování přídavných jmen podle vzoru jarní a mladý

ii. Shoda přídavných jmen s podstatnými jmény

iii. Základní stavební dvojice

b. Sloh

i. Pozvánka na oslavu narozenin (téma i do VV – práce s Big shotem)

ii. Orientace v jízdním řádu – různé jízdní řády, vyhledávání odjezdů, rozdíly zastávkový jízdní řád a kapesní jízdní řád (v rámci MHD Olomouc)

c. Literatura:

i. Četba na pokračování – Deník Anny Frankové

ii. Dívčí romány: čeští autoři, charakteristika děje a postav

2. Matematika

a. Aritmetika:

i. Opakování procent

ii. Úlohy z praxe

b. Geometrie

i. Objem krychle a kvádru

3. Občanská výchova

a. Volný čas a kultura

b. Tvořivost, sport

c. Co s volným časem

d. Ekologická výchova a ochrana životního prostředí (opakování – probráno do hloubky v rámci Přírodopisu)

4. Fyzika

a. Elektrická energie, dynamo, generátor a transformátor

b. Elektrárny

5. Anglický jazyk

a. Problems and troubles

b. Přídavná jména spojená s pocity a náladou

6. Přírodopis

a. Lidé a prostředí, Krajina, Ochrana přírody v ČR a ve světě (probraná témata, ke kterým posílám opakování)

b. Hospodářský význam rostlin

c. Ovocné stromy a rostliny

d. Luskoviny a pícniny

e. Zeleniny a okopaniny

f. Olejniny, obilniny a rýže

7. Zeměpis

a. Opakování Asie

b. Afrika:

i. Přehled

ii. Severní Afrika

iii. Tropická Afrika

iv. Jižní Afrika

c. Amerika

i. Severní Amerika

1. Kanada

2. USA

ii. Střední amerika

iii. Jižní Amerika

Dějepis

Březen 2. světová válka

K. Gottwald, Převrat v roce 1948

Období stalinizmu

Život v socialistickém státě

 

Duben A. Dubček

Rok 1968 – okupace sovětskou armádou