6.Ročník

6. A

Učivo podle tematických plánů – 6. ročník – březen 2020 – duben 2020

Český jazyk

– Co jsou slovesa, poznávání sloves

– Vyhledávání sloves v textu

– Osobní zájmena

– Osoba a číslo u sloves

Matematika

– Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek / dvojciferná a trojciferná čísla /

– Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek / čtyřciferná čísla /

Fyzika

– Tepelné motory

– Spalovací motor zážehový.

– Spalovací motor vznětový

– Tryskové motory

6. B

Učivo 6. třída

 

Březen

Čj – podstatná jména

– pravopis psaní vlastních jmen

– slovesa: co jsou slovesa, poznávání sloves

 

M – sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek, dvojciferná a trojciferná čísla

– slovní úlohy: užití jednotky délky, hmotnosti a času

– konstrukce trojúhelníku

– rozklad čísel a porovnávání čísel

 

Aj – opakování učiva: oblečení, koníčky

 

F – šroub

– tepelné motory

– spalovací motory zážehový

 

P – ryby: odlišnost od savců, přizpůsobení životu ve vodě

– Kapr obecný

– ryby moří a oceánů

 

Z – kulturní a historické zajímavosti naší krajiny

– životní prostředí u nás

 

Duben

 

Čj – slovesa: rozpoznávání sloves v textu

– osobní zájmena

– osoba a číslo u sloves

 

M – sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek, čtyřciferná čísla

– slovní úlohy

– přenášení trojúhelníku pomocí kružítka

 

Aj – opakování učiva: školní potřeby, množné a jednotné číslo

 

F – spalovací motory vznětový

– základní poznatky o zvuku

 

P – hmyz užitečný a škodlivý

– vosa obecná

 

Z – jak chránit životní prostředí

Dějepis – 6. ročník

– Opakování – Starověká Čína, Indie (viz zápis, nebo uč str. 40 – 42)

– Řecko – počátek civilizace, Trojská válka (legenda), Vrcholné období řeckých dějin (43 – 45)

– Vrchol a pád řeckých civilizací – Sparta, Athény (46 – 48)