Školská rada

Školská rada se zřizuje s účinnosti od 12. 11. 2018


V souladu s ustanovením § 167, z.č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění platných předpisů a v souladu s „Volebním řádem školské rady“ vydaného Radou Olomouckého kraje (UR/13/34/2005), předkládám jmenování členů školské rady jako orgánu školy podílejícího se na správě STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKé ŠKOLY prof. V. Vejdovského , Olomouc – Hejčín.

Jmenný seznam členů školské rady:

za zřizovatele:
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
děkanka Pedagogické fakulty UP Olomouc

Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
odborný asistent v Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP

za rodiče a zletilé studenty:

MUDr. Dagmar Opíchalová
lékařka, zákonný zástupce žáka

MUDr. Lenka Prokešová
lékařka, zákonný zástupce žáka

za školu:

Mgr. Ivana Marešová
statutární zástupce ředitele školy, zaměstnavatel: SŠ, ZŠ, MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc – Hejčín

Mgr. Lenka Kotyzová
předsedkyně školské rady, učitelka odborných předmětů SŠ, zaměstnavatel: SŠ, ZŠ, MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc – Hejčín

 

Funkční období Školské rady je tříleté, její činnost se řídí podle §167 a §168 školského zákona.