Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Probíhá neustále od začátku školního roku od 1. 9. do konce školního roku 31. 8.

Ředitel mateřské školy, při SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2. písm. b) a § 34 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 50 zákona 258/2000 Sb., vyhlášky 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Ředitel může stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • vyplněná žádost k přijetí se stručným uvedením důvodu a vyplněný dotazník.,
 • rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra,
 • lékařská zpráva od očního lékaře nebo jiného odborného lékaře,
 • potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. od dětského lékaře.

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým (RVP PV) a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona).

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel Střední školy, Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:

I.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti se zrakovým postižením nebo jinými speciálně vzdělávacími potřebami.

K předškolnímu vzdělávání jsou dále přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – § 34, odst. 4, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v aktuálním znění.

II.

Při volné kapacitě po umístění dětí podle § 34 rozhoduje o přijetí dětí mladších ředitel SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín podle následujících kritérií:

Kritéria

 1. připravenost dítěte na předškolní docházku – předškolní zralost
 2. dítě s primárně zrakovým postižením, jehož vymezení potřebné míry podpory z hlediska speciálních vzdělávacích potřeb musí jasně vyplývat z doporučení školského poradenského zařízení (SPC pro ZP, PPP)
 3. dítě s primárně zrakovým postižením a možným souběhem dalších postižení (SPU , řečové poruchy, PAS, poruchy intelektu)
 4. dítě s jiným zdravotním postižením (dle vyhl.27/ 2016 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění)
 5. dítě se zrakovým postižením nebo SVP v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (zpráva lékaře specialisty)
 6. dítě se zrakovým postižením nebo s SVP 4 leté (zpráva lékaře specialisty)
 7. dítě se zrakovým postižením nebo s SVP 3 leté (zpráva lékaře specialisty)
 8. trvalé bydliště žáka v Olomouckém kraji, případně z vážných důvodů v ostatních krajích ČR
 9. pořadí podané žádosti o přijetí zákonným zástupcem dítěte a výše povoleného počtu žáků

Při rovnosti splněných kritérií rozhoduje zdravotní postižení a věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším.