Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Probíhá neustále od začátku školního roku od 1. 9. do konce školního roku 31. 8.

Ředitel mateřské školy, při SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2. písm. b) a § 34 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 50 zákona 258/2000 Sb., vyhlášky 27/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Ředitel může stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • vyplněná žádost k přijetí se stručným uvedením důvodu a vyplněný dotazník,
  • rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. od dětského lékaře.

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, proto musí být přijaté dítě způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým (RVP PV) a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona).

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku 2 až 7 let na základě kritérií pro přijímání dětí.

K předškolnímu vzdělávání bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který odkazuje na ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

1. Děti zaměstnanců Olomouckého kraje. Pořadí dětí bude určováno od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity vedené ve školském rejstříku jako maximální.

2. Děti zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem. Pořadu děti bude určováno od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity vedené ve školském rejstříku jako maximální.

3. Děti zaměstnanců Úřadu práce regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Pořadí dětí bude určováno od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity vedené ve školském rejstříku jako maximální.

4. Při nenaplnění stanoveného počtu dětí mohou být přijaty ostatní děti. Pořadí dětí bude určováno od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity vedené ve školském rejstříku jako maximální.

Zvýhodňující kritérium: Nepříznivá sociální situace dítěte (dítě samoživitele/samoživitelky).

Kritéria byla stanovena usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/81/42/2015 ze dne 12. 11. 2015.