Studijní obory

Studijní obory

Podmínky přijetí:

– zájem o studijní obor

– ukončení povinné školní docházky

– v případě Praktické školy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  dle § 16, odst. 9 z č.. 561/2004 Sb. (Školský zákon) nutné doporučení školského poradenského zařízení 

– v případě Praktické školy je součástí přijímacího řízení motivační vstupní pohovor a ověření úrovně praktických dovedností

Informace o nabízených oborech získáte na konkrétních webových stránkách: