Sociální činnost

SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • KÓD OBORU, ŠVP: 75-41-M/01 Sociální činnost
 • DÉLKA A FORMA STUDIA: 4 roky, denní forma
 • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: maturitní zkouška

Uplatnění v ambulantních nebo pobytových zařízeních, terénních službách, poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, zajištění přímé péče i osobní asistence pro podporu soběstačnosti a sociální aktivizaci, zpracování plánu sociální pomoci, organizace sociálních služeb, vedení správního řízení, vyřizování agendy s klienty, spolupráce s odborníky z různých profesí … 

Láka tě následující?

Pak sis správně vybral obor Sociální činnost.

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a komunikace

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

1

1

1

0

3

Dějepis

1

1

0

0

2

Základy přírodních věd

2

2

0

0

4

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Ekonomika

1

1

1

0

3

Administrativa

0

0

1

1

2

Sociální politika

2

1

0

0

3

Sociální služby

0

1

1

1

3

Právo

0

0

1

1

2

Pečovatelství

2

2

6

6

16

Pedagogika

2

2

2

2

8

Ergoterapie

1

1

0

0

2

Hudební výchova

2

1

0

0

3

Dramatická výchova

0

2

1

0

3

Výtvarná výchova

2

1

0

0

3

Zdravotní tělesná výchova

0

0

1

2

3

Psychologie

2

2

2

2

8

Volitelný seminář

0

0

2

2

4

Celkem

34

34

34

33

135

Organizace a formy výuky odborné a učební praxe

 • základy profesních dovedností žáci získávají již od prvního ročníku při teoretickém vyučování předmětu pečovatelství v odborné učebně přímo v budově školy. Ve třetím ročníku je tato výuka nahrazena učební praxí. 
 • nedílnou součásti učebního plánu studijního oboru 75-41-M/01 Sociální činnost je také odborná praxe, která probíhá souvislé dva týdny ve druhém pololetí třetího ročníku a poté v prvním pololetí závěrečného čtvrtého ročníku. Termíny praxe se žáci dozvědí vždy začátkem každého zmíněného ročníku a mají povinnost si praxi v rámci rozvoje komunikačních dovedností zajistit sami, přičemž vždy v jiném typu zařízení
  • praxe probíhá v nejrůznějších státních, církevních, soukromých aj. zařízeních, a je organizována v souladu s právními předpisy (vyhlášky MŠMT, vnitřní předpisy organizace, kde žáci praktikují). Probíhá na pracovištích v místě školy nebo v místě nebo v blízkosti bydliště žáka v zařízeních, která si žáci zvolí a dojednají na základě „předdohody“. Po vyjednání podmínek škola vypracuje smlouvu mezi školou, pracovištěm a zařízením. Praxe může být vykonávána například v následujících institucích;
   • školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, dětské domovy se školou, výchovné ústavy)
   • azylové domy pro matky/rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší, osoby v krizové situaci, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
   • azylová zařízení pro uprchlíky a migranty (přijímací střediska, pobytová střediska a integrační azylová střediska)
   • denní stacionáře pro osoby se zdravotním postižením, domy na půl cesty
   • pracoviště rané péče
   • intervenční centra pro oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti
   • zařízení pro krizovou pomoc, kontaktní centra a jejich terénní programy
   • zařízení poskytující sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
   • zařízení poskytující sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
   • zařízení poskytující terénní práci, zařízení poskytující paliativní péči
   • sociálně terapeutické dílny
   • terapeutické komunity, centra denních služeb pro osoby se zdravotním postižením
   • domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení
   • centra sociálně rehabilitačních služeb, nízkoprahová denní centra a jejich terénní programy
   • domovy pro seniory
   • občanské poradny, sociálně právní poradny, pedagogicko-psychologické poradny
   • věznice, probační a mediační služba, psychiatrické léčebny
   • organizace realizující primární prevence na ZŠ a SŠ
   • školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, dětské domovy se školou, výchovné ústavy)
   • MŠ, ZŠ, SŠ – osobní a pedagogická asistence u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
   • kojenecký ústav, Klokánek, dětský domov
   • Instituce pro volný čas – dům dětí a mládeže, domovy mládeže
   • Úřad práce, odbor sociálních věcí, OSPOD
  • praxi vede školou pověřený učitel a pracovník dané organizace. Žáci jsou před zahájením praxe seznámeni s pracovními povinnostmi, bezpečností práce, organizací praxe a zásadami chování na pracovišti
  • pokud student např. ze zdravotních důvodů nesplní počet požadovaných hodin, musí praxi nahradit o prázdninách nebo dnech volna – vždy podle domluvy
  • odborná praxe je hodnocena na základě vypracovaného Deníku praxe, písemného hodnocení pověřeného pracovníka dané organizace, zpráv z praxí a průběžného sledování učitelkou. Vyučující praxe kontroluje osobně nebo telefonicky a vedeným hovorem se žákem docházku žáka na pracoviště. Žák je povinen v případě absence se omluvit buď vyučujícímu, nebo přímo na pracovišti. Pracovní deník a veškerá portfolia žáka slouží jako doklad splnění požadavků praxe u maturitní zkoušky. Učební i odborná praxe je hodnocena známkou na vysvědčení
   v předmětu Pečovatelství

Úspěšným ukončením 4. ročníku a vykonáním maturitní zkoušky dosáhne absolvent úplného středního vzdělání pro oblast Sociální činnost. Absolvent tohoto školního vzdělávacího programu se uplatní v široké oblasti sociálních služeb v ambulantních a pobytových zařízeních, nebo v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Úspěšný absolvent dále získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, absolvent oboru vzdělání Sociální činnost nemusí naplnit požadavek absolvování kvalifikačního kurzu.

Po absolvování maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Školní vzdělávací program studijního oboru Sociální činnost

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna

Třída pro praktickou výuku

(fotografie se připravuje)

Názor našich studentů?

155982409_1076334582861271_81195113917721398_n
Tato škola mě perfektně připravila na nynější studium na vysoké škole. Učitele jsou milí, ochotní a individuálně se věnují žákům. Poznala jsem zde velmi dobré kamarády.
Tereza Petrovská absolventka oboru Sociální činnost