Rekondiční a sportovní masér

REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÉR

  • KÓD OBORU, ŠVP: 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér
  • DÉLKA A FORMA STUDIA: 3 roky, denní forma
  • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: závěrečná zkouška

Žáci se v průběhu tří let naučí poskytnout vhodný druh masáže dle požadavků klienta a jeho aktuálního zdravotního stavu, naučí se ovládat a vhodně používat masážní přístroje, dodržovat zásady osobní a pracovní hygieny, zhotovit ceník úkonů, a také sjednat nákup přípravků k masáži.

Je to to, co hledáš?

Pak sis správně vybral obor Rekondiční a sportovní masér.

Podívej se, s čím se setkáš!

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

I.

II.

III.

Celkem

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Německý jazyk

2

2

2

6

Anglický jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Základy přírodních věd

2

1

0

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

b) Odborné předměty

 

 

 

 

Ekonomika

1

1

1

3

Psychologie

1

1

1

3

Komunikace ve službách

0

0

1

1

Somatologie

2

1

2

5

Epidemiologie a hygiena

0

0

1

1

Morfologie pohybového systému

1

1

1

3

Ergoterapie seniorů

0

1

1

2

První pomoc

0

0

1

1

Rekondice a regenerace

1

1

1

3

Nutriční výživa

1

2

0

3

Teorie masáží

2

2

2

6

Odborný výcvik

12

14

14

40

Celkem

33

34

35

102

Organizace a formy výuky odborné a učební praxe

  • teoretické vzdělávání žáků probíhá v učebnách a odborných učebnách. Praktické vzdělávání probíhá v odborných učebnách a na pracovištích, se kterými škola spolupracuje.
  • základy profesních dovedností získávají žáci při teoretické výuce a praktickém vyučování v odborných učebnách vybavených moderními výukovými pomůckami přímo v budově školy. Teoretická výuka i praktický výcvik žáků probíhají pod vedením zkušených pedagogů s praxí v oboru, kteří využívají k výuce svých zkušeností v propojení s moderními trendy, výukovými metodami a nástroji.
  • odborný výcvik probíhá v prvním, druhém i třetím ročníku dvakrát týdně.

Úspěšným ukončením 3. ročníku a vykonáním závěrečné zkoušky dosáhne absolvent středního vzdělání s výučním listem pro výkon povolání rekondiční a sportovní masér.

Absolventi jsou připraveni samostatně provádět odborné činnosti, zejména preventivní, rekondiční a regenerační programy ve vlastních studiích, fitness a wellness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních, dále se může uplatnit v oblasti sociálních služeb, včetně domovů pro seniory.

Školní vzdělávací program studijního oboru Rekondiční a sportovní masér

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro praktickou výuku

Třída pro praktickou výuku

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna