Praktická škola se zaměřením na cukrářské práce

Výuka tohoto studijního oboru probíhá na pracovišti Střední škola, Gorazdovo nám. 1, Olomouc

Praktická škola dvouletá

  • KÓD OBORU, ŠVP: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá se zaměřením na cukrářské práce
  • DÉLKA A FORMA STUDIA: 2 roky, denní forma
  • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: závěrečná zkouška
  • CERTIFIKACE: závěrečné vysvědčení

Obor je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, případně ve speciální škole, v nižším než devátém ročníku ZŠ a v odůvodněných případech v devátém ročníku ZŠ. Absolvent PŠ se může v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích, případně v chráněných pracovištích. Připravují se též pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

Tohle hledáš?

Pak sis správně vybral obor Praktická škola (ŠVP: se zaměřením na cukrářské práce).

Podívej se na ukázky práce žáků!

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

3.ročník

Celkem

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

 

Cizí jazyk – NJ

1

1

1

3

 

Základy společenských věd

1

1

1

3

 

Základy přírodních věd

1

1

1

3

 

Matematika

2

2

2

6

 

Tělesná výchova

2

2

2

6

 

Zdravotní tělesná výchova

1

1

1

3

 

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

 

Hudební výchova        

1

1

1

3

 

Výtvarná výchova

2

2

2

6

 

Zdravotní výchova

1

1

1

3

 

Rodinná výchova 

3

3

3

9

 

Základy výživy

5

5

5

15

 

Praktická cvičení

6

6

6

18

 

Technologie     

1

1

1

3

 

Odborné kreslení  

1

1

1

3

 

Suroviny

1

1

1

3

 

CELKEM

32

32

32

96

 

Praktické vyučování probíhá ve školní odborné učebně, kde žáci získávají znalosti a praktické dovednosti. Žáci pracují pod neustálým dohledem učitele.

Součástí učebního plánu jsou předměty Praktická cvičení či Základy výživy, v rámci kterých se žáci seznamují s jednoduchými technologickými postupy při  přípravě základních cukrářských výrobků, moučníků a jednoduchých pokrmů teplé a studené kuchyně. Učivo je propojeno s odbornými předměty Technologie, Odborné kreslení a Suroviny.

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a cukrářské výroby (cukrářské práce – jednoduchá příprava moučníků, cukrářských výrobků, základy výživy), případně k pokračování v dalším vzdělávání.

Vzdělávání v praktické škole dvouleté umožňuje žákům osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě a získat základy odborného vzdělávání a manuálních dovedností v oboru podle zaměření přípravy.

Vzdělávání je v souladu s individuálními potřebami a psychickými i fyzickými možnostmi žáků. Důraz je kladen především na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace.

Školní vzdělávací program učebního oboru Praktická škola (ŠVP: se zaměřením na cukrářské práce)

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna

Gastroučebna