Masér sportovní a rekondiční

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

  • KÓD OBORU, ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
  • DÉLKA A FORMA STUDIA: 4 roky, denní forma
  • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: maturitní zkouška

Studenti se v průběhu 4 let naučí poskytovat masérské služby dle klientových požadavků a jeho aktuálního zdravotního stavu, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně masážní přístroj použít. Naučí se poskytovat poradenskou službu, zásady osobní a pracovní hygieny, samostatně organizovat svou práci a zhotovovat ceník úkonů.

Je to to, co hledáš?

Pak sis správně vybral obor Masér sportovní a rekondiční.

Podívej se, s čím se setkáš!

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

I.

II.

III.

IV.

Celkem

A.     Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a komunikace

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

1

1

1

0

3

Dějepis

1

1

0

0

2

Základy přírodních věd

2

2

0

0

4

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

B.     Odborné předměty

    

 

Ekonomika

1

1

1

0

3

Teorie masáží

1

1

1

1

4

Masáže

6

10

10

10

36

Somatologie

2

1

1

0

4

Morfologie pohybového systému

1

1

2

2

6

Epidemiologie a hygiena

0

0

0

1

1

Nutriční výživa

2

0

0

0

2

Rekondice a regenerace

1

1

2

2

6

Psychologie

0

1

2

1

4

Komunikace ve službách

0

0

1

1

2

Celkem

33

35

36

34

138

Organizace a formy výuky odborné a učební praxe

  • teoretické vzdělávání žáků probíhá v učebnách a odborných učebnách. Praktické vzdělávání probíhá v odborných učebnách a na pracovištích, se kterými škola spolupracuje.
  • základy profesních dovedností získávají žáci při teoretické výuce a praktickém vyučování v odborných učebnách vybavených moderními výukovými pomůckami přímo v budově školy. Teoretická výuka i praktický výcvik žáků probíhají pod vedením zkušených pedagogů s praxí v oboru, kteří využívají k výuce svých zkušeností v propojení s moderními trendy, výukovými metodami a nástroji. Odborná praxe probíhá jednou až dvakrát týdně.
  • součástí vzdělávacího programu je odborná (souvislá) praxe, která se uskutečňuje ve 3. a 4. ročníku v rozsahu dvou týdnů v jednom pololetí.
    • instituce, ve kterých bude praxe vykonávána, si žáci vyhledají samostatně na základě dostupných možností a provázaností s již získanými poznatky studijního oboru.

Úspěšným ukončením 4. ročníku a vykonáním maturitní zkoušky dosáhne absolvent úplného středního vzdělání pro oblast Masér sportovní a rekondiční. Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozech, studiích a salonech, wellness centrech, fitcentrech, sportovních klubech, regeneračních a rehabilitačních centrech, lázeňských zařízení, centrech s pečovatelskou službou, ale také v centrech pro péči o seniory.  Absolventi volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, obsluhuje přístroje provozovny, poskytne poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu, ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům vystupuje profesionálně, vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách v rámci tuzemského i zahraničního trhu práce. Po absolvování maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Školní vzdělávací program studijního oboru Masér sportovní a rekondiční

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro praktickou výuku

Třída pro praktickou výuku

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna