Masér sportovní a rekondiční

MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

 • KÓD OBORU, ŠVP: 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční
 • DÉLKA A FORMA STUDIA: 4 roky, denní forma
 • ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA: maturitní zkouška

Studenti se v průběhu 4 let naučí poskytovat masérské služby dle klientových požadavků a jeho aktuálního zdravotního stavu, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně masážní přístroj použít. Naučí se poskytovat poradenskou službu, zásady osobní a pracovní hygieny, samostatně organizovat svou práci a zhotovovat ceník úkonů.

Je to to, co hledáš?

Pak sis správně vybral obor Masér sportovní a rekondiční.

Podívej se, s čím se setkáš!

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Německý jazyk

3

3

3

3

12

Základy společenských věd

1

1

1

0

3

Dějepis

1

1

0

0

2

Základy přírodních věd

2

2

0

0

4

Matematika

3

3

3

3

12

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

Ekonomika

1

1

1

0

3

Teorie masáží

1

1

1

1

4

Masáže

6

10

10

10

36

Somatologie

2

1

1

0

4

Morfologie pohybového systému

1

1

2

2

6

Epidemiologie a hygiena

0

0

0

1

1

Nutriční výživa

2

0

0

0

2

Rekondice a regenerace

1

1

2

2

6

Psychologie

0

1

1

2

4

Komunikace ve službách

0

0

1

1

2

Celkem

33

35

35

35

138

Organizace a formy výuky odborné a učební praxe

 • základy profesních dovedností žáci získávají již od prvního ročníku při teoretickém vyučování předmětu Teorie masáží v odborné učebně přímo v budově školy. Během všech 4 let studia žáci absolvují také učební praxi (předmět Masáže) v budově školy, popř. v místě nasmlouvaných pracovišť: Lázně Slatinice, SeneCura SeniorCentrum Olomouc a Sociální služby pro seniory Olomouc.
 • nedílnou součástí učebního plánu studijního oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční je také odborná praxe, která probíhá souvislé dva týdny ve druhém pololetí třetího ročníku a poté v prvním pololetí závěrečného čtvrtého ročníku. Termíny praxe se žáci dozvědí vždy začátkem každého zmíněného ročníku a mají povinnost si praxi v rámci rozvoje komunikačních dovedností zajistit sami, přičemž vždy v jiném typu zařízení.
  • praxe probíhá v nejrůznějších státních, církevních, soukromých aj. zařízeních, a je organizována v souladu s právními předpisy (vyhlášky MŠMT, vnitřní předpisy organizace, kde žáci praktikují). Probíhá na pracovištích v místě školy nebo v místě nebo v blízkosti bydliště žáka v zařízeních, která si žáci zvolí a dojednají na základě „předdohody“. Po vyjednání podmínek škola vypracuje smlouvu mezi školou, pracovištěm a zařízením.
  • praxi vede školou pověřený učitel a pracovník dané organizace. Žáci jsou před zahájením praxe seznámeni s pracovními povinnostmi, bezpečností práce, organizací praxe a zásadami chování na pracovišti.
  • pokud student, např. ze zdravotních důvodů, nesplní počet požadovaných hodin, musí praxi nahradit o prázdninách nebo ve dnech volna – vždy podle domluvy.
  • odborná praxe je hodnocena na základě vypracovaného Deníku praxe, písemného hodnocení pověřeného pracovníka dané organizace, zpráv z praxí a průběžného sledování učitelkou. Vyučující praxe kontroluje osobně nebo telefonicky a vedeným hovorem se žákem docházku žáka na pracoviště. Žák je povinen v případě absence se omluvit buď vyučujícímu, nebo přímo na pracovišti. Pracovní deník a veškerá portfolia žáka slouží jako doklad splnění požadavků praxe u maturitní zkoušky. Učební i odborná praxe je hodnocena známkou na vysvědčení
   v předmětech Masáže.

Úspěšným ukončením 4. ročníku a vykonáním maturitní zkoušky dosáhne absolvent úplného středního vzdělání pro oblast Masér sportovní a rekondiční. Absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozech, studiích a salonech, wellness centrech, fitcentrech, sportovních klubech, regeneračních a rehabilitačních centrech, lázeňských zařízení, centrech s pečovatelskou službou, ale také v centrech pro péči o seniory.  Absolventi volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, obsluhuje přístroje provozovny, poskytne poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu, ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům vystupuje profesionálně, vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách v rámci tuzemského i zahraničního trhu práce. Po absolvování maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Školní vzdělávací program studijního oboru Masér sportovní a rekondiční

Koukni se, kde budeš studovat!

Třída pro praktickou výuku

Třída pro praktickou výuku

Třída pro teoretickou výuku

Knihovna

Počítačová učebna