Školní psycholog

Školní psycholog

Vážení rodiče,

od 1. ledna 2021 působí na odloučeném pracovišti Střední škola Gorazdovo náměstí 1 školní psycholog. Jeho služeb mohou využít žáci, studenti, rodiče a i pedagogové školy. Posláním školního psychologa je napomáhat tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se v ní bezpečně.

Mgr. Silvie Blahová– vystudovala Filozofickou fakultu, Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský studijní program Psychologie. Má sedmiletou praxi v oboru, věnuje se především školnímu a rodinnému poradenství.

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků a studentů s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům a studentům s osobními,  výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky a studenty pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky a studenty 
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

Žáci a studenti

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 •  když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s žáky a studenty buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby žáka samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka či studenta samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka či studenta a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. žáci a studenti samotní).

PRACOVNA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

/ druhé patro, kancelář 308 /

PRACOVNÍ DOBA

Pondělí    8:00 – 13:00

Je možné si domluvit schůzku i mimo vymezenou pracovní dobu.

KONTAKT

Email: psycholog@vejdovskeho.cz

Telefon: 770 173 143