GDPR

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, příspěvková
organizace, je příspěvkovou organizací olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním
úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, příspěvková
organizace, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo
také GDPR).

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, příspěvková
organizace, je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání
 2. zajištění předškolního vzdělávání
 3. zápis k základnímu vzdělávání
 4. zajištění základního vzdělávání
 5. přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání na střední škole
 6. zajištění středního vzdělávání
 7. zajištění odborného výcviku, učební odborné praxe
 8. zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu
 9. poskytování poradenských služeb ve škole
 10. poskytování poradenských služeb v SPC
 11. zajištění školního stravování
 12. ubytování žáků školy v domově, na internátě

Kontaktní adresa správce:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, příspěvková
organizace, adresa: Tomkova 42/411, 779 00 Olomouc, IČ: 00601691, telefon: +420 585 385 350, email: red@vejdovskeho.cz, ID datové schránky: fa65xe.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, příspěvková
organizace, na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu
osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro
řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jiří Kamený, telefon: +420 776 736 313, e-mail poverenec@vejdovskeho.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění
právních povinností, které se na Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu prof. V. Vejdovského
Olomouc – Hejčín, příspěvkovou organizaci, vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střední
školou, Základní školou a Mateřskou školou prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, příspěvkovou
organizací a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě
Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný
projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy
informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě
by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných
zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé
účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po
dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č.
499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům,
na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování,
případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí,
máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.