Přijímací řízení

Stanovení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Přehled volných míst pro žáky do studijních a učebních oborů pro školní rok  2020/2021

Termíny konání přijímacího řízení:

 
I. kolo :    I.termín  –   25. 5. 2020

                 II.termín –   26. 5. 2020

 

Jednotné přijímací zkoušky  –  8. 6. 2020  

Poučení  o právních následcích neodevzdání zápisového lístku a poučení o odvolání  

   

Dle § 18 zák. č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není přípustné. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zák. 500/2004 Sb. Správní řád, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče a přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

Dle § 19 zák. č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, v platném znění se právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitele příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základně nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. 

Jestliže žák není ke studiu přijat, má právo na odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolat se může každý zletilý uchazeč do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, za nezletilé uchazeče se odvolává jeho zákonný zástupce (jeden nebo oba rodiče). Odvolání proti nepřijetí ke studiu se adresuje škole, kde se žák ucházel o přijetí. O tomto odvolání rozhoduje příslušný Krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu (podle zákona č. 564 § 7 odst. b.).
Odvolací komise posuzují na základě kritérií výsledky a důvody neúspěchu uchazeče v přijímacím řízení uvedené v odvolání, a to jen ty závažné, kterými nejsou např. často uváděné stresy, indispozice, zdravotní či psychické stavy apod.

Přihláška ke studiu