COVID-19

Provoz školy a školního ubytovacího zařízení od 1. 9. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se umožnuje žáků a studentům osobní přítomnost ve škole pouze tehdy, pokud

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola  a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Každá osoba je povinná při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je povinnost nosit ochranu dýchacích test i ve třídě při výuce a dodržování přísnějších režimových opatření.
 • V případě, že žák či student odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, není mu umožněna přítomnost ve škole a jeho absence musí být omluvena v souladu se školním řádem.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 72 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně
  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy).
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.
 • Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců probíhá 1. září, 6. září a 9. září.
 • Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (včetně místa výkonu praktického vyučování/odborné praxe). Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě praktického vyučování/odborné praxe platí stejný harmonogram testování.
 • Pokud bude žák či student před zahájením prezenčního vzdělávání nejprve ubytováni v ubytovacím zařízení, pak se preventivní testování provádí v tomto zařízení při jeho příchodu. Proces testování v ubytovacím zařízení probíhá obdobným způsobem jako ve škole. Zařízení informuje o výsledku testování (žáka nebo studenta) bez zbytečného odkladu příslušnou školu. Pokud je výsledek testu nezletilého žáka pozitivní, je neprodleně umístěn do izolace a zařízení obratem informuje zákonného zástupce.
 • Testování v zařízení s negativním výsledkem nahrazuje testování prováděné školou (pokud je žák v ubytovacím zařízení testován v neděli, ve škole se tento žák netestuje)

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

3. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3-4 kapky aniž byste se dotýkali okraje zkumavky. 

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po
  uplynutí 20 minut.

6. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

7. Vyhodnocení testu:

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a účastní se prezenční výuky.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Průběh testování lze shlédnout také v instruktážním videu (odkaz zde).

 • V případě pozitivního výsledku testu je pozitivně testovaný izolován od ostatních osob v izolační místnosti.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
 • V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 • Zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe.
 • V případě pozitivního AG testu škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. 
 • Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.
 • Dítěti, žákovi nebo studentovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě nebo skupině s dítětem, žákem nebo studentem, který má pozitivní výsledek testu se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte, žáka nebo studenta s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole školskému zařízení, které dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.
 • V případě, kdy test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte nebo žáka, žák nebo student je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, žáků nebo studentů, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem, žákem, studentem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí dětem, žákům a studentům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.