COVID-19

Preventivní screeningové testování

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro děti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální a žáky v základní škole a žáky denní formy vzdělávání ve střední škole a denní formy vzdělávání konzervatoři podrobit se preventivnímu testování každé pondělí počínaje 17. 1. 2022.

Každá osoba je povinná při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je povinnost nosit ochranu dýchacích test i ve třídě při výuce a dodržování přísnějších režimových opatření.
 • V případě, že žák či student odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, není mu umožněna přítomnost ve škole a jeho absence musí být omluvena v souladu se školním řádem.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test), a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně
  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy).
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.
 • Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců probíhá každé pondělí počínaje 17. 1. 2022.
 • Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (včetně místa výkonu praktického vyučování/odborné praxe). Pokud žák či student nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později nebo jiný den, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě praktického vyučování/odborné praxe platí stejný harmonogram testování.
 • Ubytování žáci a studenti se testují zároveň s ostatními žáky a studenty ve dny screeningového šetření.

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.

2. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

3. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3-4 kapky aniž byste se dotýkali okraje zkumavky. 

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

 • Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x.
 • Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 • Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 • Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 • Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 • Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po
  uplynutí 20 minut.

6. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

7. Vyhodnocení testu:

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše a účastní se prezenční výuky.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Průběh testování lze shlédnout také v instruktážním videu (odkaz zde).

 • V případě pozitivního výsledku testu je pozitivně testovaný izolován od ostatních osob v izolační místnosti.
 • V případě nezletilého žáka škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 • Zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe.
 • V případě pozitivního AG testu dostane osoba nebo zákonný zástupce SMS s číslem eŽádanky. Po obdržení této zprávy půjde bezodkladně žák či student na libovolné odběrové místo, které provádí PCR testy na základě žádanky (u některých je nutná předchozí rezervace).
  • V případě pondělního testování zbytek třídy pokračuje ve výuce.
  • V případě čtvrtečního testování nastupuje zbytek třídy do tzv. režimu test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní spolužák obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření, např. nošení respirátorů po celou dobu výuky.
 • Student či jeho zákonný zástupce má povinnost nahlásit škole pozitivní výsledek PCR testu, ať už se jedná o testování ve škole nebo o nákazu v rodině.
 • Dítě, žák, student či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace.